سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت


 

دکتر آذر اسکندری

رییس همایش

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

 

علی مصطفی لو

معاون پژوهش و فناوری واحد

(دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت)

 

دبیر علمی همایش

معاون پژوهش و فناوری واحد

(دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت)

 

Scroll to Top