سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

 1. دکتر زین­العابدین فلاح

  دانشیارگروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

  دکتر رضا رضایی­شیرازی

  استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی­آباد کتول

  دکتر هادی روحانی

  استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

  دکتر امیر دانا

  استادیار گروه رفتار ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی­آباد کتول

  دکتر حبیب اصغرپور

  استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی­آباد کتول

  دکتر اکرم اصفهانی نیا

  استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی­آباد کتول

  دکتر ناصر بای

  استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

  دکتر طاهر بهلکه

  استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

  دکتر سیدحسین علوی

  استادیار گروه مدیزیت ورزشی دانشگاه فنی و حرفه­ای محمودآباد

  علی مصطفی­لو

  دانشجوی دکتری (گروه فیزیولوژی ورزشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

  حمیدرضا قزلسفلو

  دانشجوی دکتری (گروه مدیریت ورزشی) دانشگاه گنبدکاووس

  عابدین خسروی

  دانشجوی دکتری (گروه فیزیولوژی ورزشی) دانشگاه پیام نور مرکز گنبدکاووس

  سید مجتبی حسینی

  دانشجوی دکتری (گروه فیزیولوژی ورزشی) دبیر آموزش و پرورش شهرستان مینودشت

Scroll to Top