سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت


× معنا مبنای کیفیت زندگی
1-  هدف  زندگی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی
2- ارزش ها و نقش آن در سبک زندگی اسلامی
3- فایده و سودمندی زندگی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی
× چرایی های سبک زندگی
1- دلایل گرایش به سبک زندگی در دنیا و ایران
2- شاخصه های سبک زندگی اسلامی - ایرانی
3- نظام توحیدی و فرصت ها و تهدیدات سبک زندگی اسلامی

Scroll to Top