خانهاطلاعات همایش هاهمایش هادومین همایش ملی سبک زندگی اسلامی - ایرانی


محورهای همایش

× معنا مبنای کیفیت زندگی
1-  هدف  زندگی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی
2- ارزش ها و نقش آن در سبک زندگی اسلامی
3- فایده و سودمندی زندگی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی
× چرایی های سبک زندگی
1- دلایل گرایش به سبک زندگی در دنیا و ایران
2- شاخصه های سبک زندگی اسلامی - ایرانی
3- نظام توحیدی و فرصت ها و تهدیدات سبک زندگی اسلامی

تاریخ های همایش

مهلت ارسال مقالات 1395/11/10
اعلام نتایج داوری مقالات(سخنرانی و پوستر) 1395/11/24
برگزاری همایش 1395/12/04
Scroll to Top