سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت


دکتر آذر اسکندری

رییس همایش

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

 

 

دکتر عبدالرضا قره خانی

دبیر علمی همایش
(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

 

مهندس ابوالقاسم علی بیکی 

دبیر اجرایی همایش

(دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه کامپیوتر)

 

علی مصطفی لو

معاون پژوهش و فناوری واحد

(دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت)

 

Scroll to Top