دکتر سیروس شفقی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه ، دانشگاه اصفهان – گروه جغرافیا)

مهندس سونا بیکدلی ( دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه شهرسازی )

مهندس حسین ایلدرمی (کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی)

مهندس محبوبه نصرتی (کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای– گروه شهرسازی)

دکتر  عبدالباقی مرادچله (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری)

دکتر علی امامی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری)

دکتر لیلا میرسعیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری)

مهندس سمانه ابراهیی ( دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران )

مهندس محمد فرهمند ( دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران )

حسن ظریف خیاط مشهدی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت- گروه هنر و معماری)

Scroll to Top