مهندس علیرضا امینی

رییس همایش

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

 

مهندس سونا بیکدلی

دبیر علمی همایش

(دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی)

 

علی مصطفی لو

معاون پژوهش و فناوری واحد

(دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت)

 

حسن ظریف خیاط مشهدی

دبیر اجرایی همایش

(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه هنر و معماری)

 

Scroll to Top