در صورت پذیرفته شدن مقاله، و در صورت عدم امکان حضور نویسنده گواهی مقاله برای نویسنده صادر و ارسال خواهد شد.

Scroll to Top