محورهای اصلی همایش

مدیریت ، برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار

 

طراحی شهری و توسعه پایدار شهری

 

حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

 

شهرسازی ایرانی اسلامی پایدار

 

معماری پایدار

 

عمران شهری و پایداری

 

محورهای فرعی همایش :

1- مدیریت ، برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار

•مدیریت شهری

•شهروند و حقوق شهروندی

•مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست

•برنامه ریزی کالبدی شهری

•برنامه ریزی شهرهای هوشمند

•بهسازی و نوسازی شهری

 

2- طراحی شهری و توسعه پایدار شهری

•تعاریف و مفاهیم توسعه پایدار شهری

•نظریه ها و دیدگاهها در زمینه توسعه پایدار شهری

•پایداری اجتماعی و توسعه پایدار

•نقش طراحی شهری در توسعه پایدار شهری

•المان های شهری و معماری خیابانی (نمای ساختمان ) در سیمای شهری پایدار

•مدیریت فضای سبز و محیط زیست شهری

•کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی

 

3- حمل و نقل شهری و پایداری

•گسترش حمل و نقل عمومی و اولویت دهی به آن

•شهرهای سبز و پیاده مداری

•رویکردهای پیاده مداری

 

4- شهرسازی ایرانی اسلامی پایدار

•آرمان‌شهر اسلامی

•‌جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی پایدار

•‌نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی

•‌تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی

•‌تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری

 

5- معماری پایدار

•تعاریف و مفاهیم و نظریات معماری پایدار

•تقابل فرهنگ، تکنولوژی ، بوم و سنت در مسکن شهری و روستایی

•معماری پایدار و ساختمان های هوشمند با رویکرد کاهش مصرف انرژی

•معماری پایدار و مقابله با بحران ها و سوانح طبیعی

6- عمران شهری و پایداری

•مهندسی عمران و مدیریت شهری و روستایی پایدار

•راههای دستیابی به توسعه پایدار در مهندسی عمران

•دستیابی به الگوهای ساخت و ساز پایدار با به کارگیری مواد و مصالح نوین

•ارتقای کیفی روشهای طراحی و ساختمان سازی در مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

•بهسازی لرزه ای ساختارهای شهری با رویکرد توسعه پایدار

•مقاوم سازی ساختارهای شهری در مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

Scroll to Top