سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت


دکتر محمد فرشاد (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

مهندس حسن ده‌مرده (دانشجوی دکتری - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

مهندس عبدالرضا قره‌خانی (دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

مهندس ناصر نوروزی (دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

دکتر امانگلدی کوچکی (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول-گروه برق)

دکتر داور میرعباسی(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل-گروه برق)

دکتر آتیلا اسکندر نژاد (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول-گروه برق)

مهندس محسن جنت آبادی (دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه مکانیک)

مهندس سید محمود میرزائی (دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه ریاضی)

دکتر امیر رنجبر (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه ریاضی)

دکتر فاطمه شیردل (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه فیزیک)

دکتر سعید سید مهدوی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد-گروه برق)

مهندس مسعود قره‌جانلو (کارشناس ارشد - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه کامپیوتر)

مهندس ابوالقاسم علی بیکی (دانشجوی دکتری - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه کامپیوتر)

مهندس بتول قاهری (دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه کامپیوتر)

مهندس رضا روحانی (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلاله-گروه برق)

مهندس اسماعیل طوسی (کارشناس ارشد-مدرس گروه برق)

مهندس علی بهنیافر (دانشجوی دکتری-مدرس گروه برق)

مهندس موسی نوری (کارشناس ارشد-مدرس گروه برق)

 

Scroll to Top