سامانه اطلاع رسانی همایش های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
خانهسومین همایش برقکمیته اجرایی


مهندس علیرضا امینی

رییس همایش

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

 

 

مهندس ناصر نوروزی

(دانشجوی دکتری -هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

(هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

 

مهندس عبدالرضا قره‌خانی 

دبیر اجرایی همایش

(دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه برق)

 

علی مصطفی لو

معاون پژوهش و فناوری واحد

(دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت)

 

Scroll to Top